Stopnie instruktorskie....

.............Niestaty..stało się..po zdaniu na patent żeglarza jachtowego..możecie odbyć kurs na "Młodszego Instruktora Żeglarstwa" i po pozytywnym zdaniu..możecie szkolić <sic>

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

SYSTEM SZKOLENIA INSTRUKTORÓW PZŻ Zatwierdzony przez Zarząd PZŻ w dniu 10.12.2007 r.

 

 

§ 1

STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ

 

 

1. W Polskim Związku Żeglarskim obowiązują niżej wymienione stopnie instruktorskie:

a) Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

b) Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

c) Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ,

d) Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ.

Ponadto ustanowiony zostaje tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.

2. Stopnie instruktorskie PZŻ są nadawane osobom, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin końcowy na dany stopień instruktorski.

3. Stopnie instruktorskie PZŻ nadaje Prezydium PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ.

4. Dla osób spełniających warunki umieszczone §5 Prezydium PZŻ nadaje na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.

 

 

§ 2

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA I EGZAMINÓW NA STOPNIE

INSTRUKTORSKIE PZŻ

 

 

1. Do organizacji i prowadzenia szkolenia na stopnie instruktorskie uprawnione są:

- Komisja Szkolenia PZŻ,

- upoważnione przez PZŻ Okręgowe Związki Żeglarskie,

- inne upoważnione przez PZŻ instytucje i ośrodki szkolenia żeglarskiego.

2. Organizacja i prowadzenie szkolenia instruktorskiego odbywa się na zasadach określonych w Systemie Szkolenia Instruktorów PZŻ.

 

·

21 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. O zatwierdzeniu kursu Komisja

 

·

Szkolenia PZŻ powiadamia wnioskodawcę w terminie 14-dni po otrzymaniu zgłoszenia, podając numer ewidencyjny kursu, którym należy oznaczyć właściwe dokumenty. W przypadku nie zatwierdzenia kursu Komisja Szkolenia PZŻ

·

powiadamia wnioskodawcę na piśmie o przyczynach odmowy. Od decyzji tej można odwołać się w ciągu 7-dni do Prezydium PZŻ. Rozpoczęcie kursu uwarunkowane jest podjęciem pozytywnej decyzji Komisji Szkolenia lub w przypadku odwołania przez

Prezydium PZŻ. Decyzja Prezydium PZŻ jest ostateczna.

4. Zajęcia na kursie prowadzą osoby (kadra kursu) posiadające odpowiedni stopień instruktorski PZŻ i mające doświadczenie w szkoleniu.

5. Zajęcia z psychologii, pedagogiki, ratownictwa medycznego i przedmiotów biologicznych powinny prowadzić osoby z przygotowaniem zawodowym w tych dyscyplinach bez konieczności spełnienia warunków z punktu 4.

6. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) na kursie na stopień MIŻ PZŻ może być Instruktor Żeglarstwa PZŻ lub Instruktor Wykładowca PZŻ. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) na kursie na stopień IŻ PZŻ może być tylko osoba posiadająca tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.

7. Ze względu na różne wymagania programowe i inne cele szkolenia nie wolno łączyć

·

kursów na stopnie Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

8. Organizator szkolenia instruktorskiego jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji treści programowych szkolenia: sali wykładowej, środków dydaktycznych, sprzętu żeglarskiego itp.

9. Organizator ma obowiązek ubezpieczenia uczestników kursu od następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW). Kadra kursu powinna dodatkowo posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

10. Dokumentację szkoleniową przechowuje organizator kursu, a dokumentację egzaminacyjną przechowuje Biuro PZŻ (Wzory dokumentów określa Załącznik nr 4).

11. Egzamin na stopień instruktorski przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Komisję Szkolenia PZŻ.

12. Osoby posiadające tytuł trenera żeglarstwa I lub II klasy oraz minimum stopień żeglarza jachtowego, mogą być dopuszczone do egzaminu na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ bez obowiązku odbycia szkolenia.

13. Wszyscy kandydaci na stopnie instruktorskie muszą posiadać umiejętności pływackie na poziomie karty pływackiej potwierdzone odpowiednim dokumentem, a jeżeli takiego nie posiadają to muszą przejść sprawdzian pływacki przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia Ratownika WOPR.

14. Kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ mogą rozpocząć osoby posiadające stopień żeglarza jachtowego przez minimum jeden rok.

 

 

§ 3

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPNIE INSTRUKTORÓW PZŻ

 

1. Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

b) posiada co najmniej stopień żeglarza jachtowego,

c) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa.

d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia (Załącznik nr 3),

e) ukończyła18 lat,

f) posiada umiejętność pływania.

 

2. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba,

która:

a) posiada co najmniej stopień sternika jachtowego,

b) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

c) posiada co najmniej stopień sternika motorowodnego,

d) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa,

e) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej dwóch pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym jeden na kursie stacjonarnym), wystawione przez Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ),

f) posiada umiejętność pływania.

 

3. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ może przystąpić osoba, która :

 

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

b) posiada co najmniej stopień sternika motorowodnego,

c) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa deskowego,

d) posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ – minimum 7 dni,

e) zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia deski z żaglem(Załącznik nr 3),

f) ukończyła 18 lat,

g) posiada umiejętność pływania.

 

4. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ może być

dopuszczona osoba, która:

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

b) posiada stopień sternika lodowego,

c) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa lodowego,

d) posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ – minimum 7 dni,

e) zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia ślizgu lodowego(Załącznik nr 3),

f) ukończyła 18 lat,

g) posiada umiejętność pływania.

 

 

§ 4

UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ

 

 

1. Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:

a) prowadzenia zajęć w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego,

b) pełnienia funkcji sekretarza Komisji Egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie.

 

2. Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:

 

a) pełnienia funkcji Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego lub samodzielnego szkolenia na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,

b) pełnienia funkcji Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego lub instruktora na kursie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

c) pełnienia funkcji instruktora na kursie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

d) pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Komisji Egzaminacyjnej na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,

e) pełnienia funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

f) pełnienia funkcji sekretarza Komisji Egzaminacyjnej na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

g) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie.

 

3. Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ jest uprawniony do organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa deskowego.

 

4. Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest uprawniony do:

a) organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa lodowego,

b) pełnienia funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej na stopień Sternika Lodowego.

 

 

§ 5

ZASADY NADAWANIA TYTUŁU INSTRUKTORA WYKŁADOWCY PZŻ

 

1. Ubiegać się o nadanie tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ może osoba, która

spełnia następujące warunki:

a) posiada stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

b) posiada stopień żeglarski co najmniej Jachtowego Sternika Morskiego,

c) posiada wyższe wykształcenie,

d) posiada staż co najmniej pięciokrotnego uczestnictwa jako kadra w szkoleniu instruktorskim lub egzaminowania na stopnie instruktorskie,

e) posiada opinię z działalności szkoleniowej z macierzystego Okręgowego Związku Żeglarskiego,

f) uczestniczyła w kursie unifikacyjnym Instruktorów Żeglarstwa PZŻ.