Co należy umieć- wytyczne egzaminacyjne

Założenia wstępne

  1. Egzamin z przedmiotu "Manewrowanie jachtem" obejmuje:
   1. manewrowanie jachtem pod żaglami i silnikiem
   2. pracę w charakterze członka załogi
   3. umiejętność dowodzenia i kierowania załoga .
  2. Umiejętność manewrowania jachtem należy sprawdzić:
   1. przy sile wiatru 2-6 B .
   2. na akwenach śródlądowych lub morskich osłoniętych
  3. Umiejętności należy sprawdzić dla żeglarza jachtowego - na jachcie kabinowym o powierzchni pomiarowej żagli nie mniej niż 16 m2 lub na jachcie dwumasztowym, natomiast dla sternika jachtowego - na jachcie kabinowym o powierzchni pomiarowej żagli powyżej 30 m2 lub na jachcie dwumasztowym o nie mniejszej powierzchni żagli.
  4. Na oba stopnie obowiązują sprawdzenie umiejętności manewrowania jachtem żaglowym o długości pomiarowej > 5 m, pod silnikiem pomocniczym.
 1. Zakres wymagań
  1. Zdający powinien wykonać wszystkie manewry podstawowe oraz przynajmniej dwa dowolnie wybrane przez komisję egzaminacyjna manewry dodatkowe.
  2. Manewry podstawowe:
    1. zwrot przez sztag
    2. zwrot przez rufę
    3. manewr "człowiek za burta"
    4. odejście i dojście do nabrzeża

    Manewry dodatkowe:

    1. dojście do boi
    2. odejście od boi
    3. stawanie na kotwicy
    4. odejście z kotwicy
    5. refowanie
    6. praca cumami
   • W odniesieniu do pracy w charakterze załogi należy sprawdzić umiejętności:

   1. reagowania na przechyły jachtu (balastowanie) bez polecenia prowadzącego,
   2. prowadzenia foka w stosunku do kierunku wiatru i ustawienia grota,
   3. zachowania się w czasie alarmu "człowiek za burta"
   4. prawidłowego wykonywania poleceń prowadzącego jacht
   5. prawidłowego odpowiadania na komendy
   6. utrzymywania klaru jachtu w czasie pływania i postoju
  3. W odniesieniu do dowodzenia i kierowania załogą należy sprawdzić umiejętności wydawania komend i poleceń oraz ich egzekwowania i wykonywania we właściwym momencie.
  4. Komisja Egzaminacyjna może, jako uzupełnienie egzaminu praktycznego, sprawdzić znajomość zasad wykonywania manewrów wymienionych w pkt. II.1.
 2. Kryteria oceny
  1. Stosuje się sześciostopniowa skalę ocen:
   1 - niedostatecznie,
   2 - miernie,
   3 - zadowalająco,
   4 - dobrze,
   5 - bardzo dobrze,
   6 - celująco.
  2. Ocena końcowa z przedmiotu "manewrowanie jachtem żaglowym" obejmuje wszystkie elementy wymienione w pkt. I.1 ; ocena niedostateczna z jednego z tych elementów powoduje ogólna ocenę niedostateczną.
 3. Definicje
  1. Za właściwe wykonanie komend i poleceń rozumie się także umiejętność samodzielnego wykonania wszystkich czynności, których wymaga żegluga i manewry danym jachtem. ,
  2. Komisja egzaminacyjna decyduje o tym, czy manewr był lub jest bezpieczny
  3. Za prawidłowe wykonanie manewrów pod żaglami uważa się: ,
   1. zwrot przez sztag
    • gdy jacht zmienił hals z kursu bajdewind do. kursu bajdewind nie tracąc zdolności manewrowej,
   2. zwrot przez rufę
    • gdy jacht zmienił hals z kursu baksztag do kursu baksztag,
   3. "człowiek za burtą"
    • gdy podjęto "człowieka" w czasie nie dłuższym, niż 3 minuty na jachcie mieczowym, lub 5 minut na jachcie balastowym albo dwumasztowym i zachowano następujące warunki:
    • ogłoszono alarm "człowiek za burta" i wyznaczono obserwatora,
    • wyrzucono koło lub inny środek ratunkowy, tak aby znalazł się po nawietrznej "człowieka".
    • podejście do "człowieka" odbyło się właściwa burtą, na kursie bajdewind, z prędkością ok. 1 węzła,
   4. odejście od nabrzeża
    • przy wietrze odpychającym, gdy manewr wykonano przy użyciu żagli,
    • przy wietrze dociskajacym, gdy manewr wykonano przy użyciu żagli, wioseł, cum kotwicy, dojście do nabrzeża
    • przy wietrze odpychającym, gdy jacht zatrzymał się we wskazanym przez komisję egzaminacyjna miejscu, w odległości nie większej, niż skuteczna długość bosaka
    • przy wietrze dociskającym, gdy zastosowano manewr asekuracyjny, wiosła, boja
   5. dojście do boi
    • jeżeli jacht zatrzymał się w linii wiatru w odległości skutecznego zasięgu ręki lub bosaka, a boja znajduje się przed dziobem lub do wysokości want
   6. odejście z boi
    • jeżeli jacht po postawieniu żagli i oddaniu cum położył się na halsie podanym przez komisję egzaminacyjna.
   7. stawanie na kotwicy jeżeli manewr wykonano następująco:
    • przygotowano dostateczna długość łańcucha lub liny kotwicznej;
    • rzucono kotwicę przy nieznacznym posuwaniu się jachtu do przodu z jednoczesna cyrkulacja, lub po całkowitym wytraceniu prędkości i rozpoczęciu biegu wstecznego;
    • łańcuch lub linę luzowano w miarę dryfu jednostki;
   8. odejście z kotwicy
    • jeżeli po wyrwaniu kotwicy jacht położył się na hals podany przez komisję egzaminacyjna.
   9. refowanie
    • jeżeli refowanie wykonano w sposób wynikający z istniejących na jachcie urządzeń i z zachowaniem zdolności manewrowej jednostki.
   10. wykazano umiejętność manewrowania jachtem, dojścia i odejścia od pomostu na silniku.
  4. Uwagi końcowe
   1. Droga przebyta przez jacht i liczba zwrotów może być co najwyżej dwukrotnie większa od uznanej za niezbędne , przez komisję egzaminacyjna; każdy z manewrów można powtórzyć.
   2. Wyklucza się możliwość prowadzenia egzaminu z alarmu "człowiek za burta" na ograniczonym akwenie.
   3. Na życzenie zdającego komisja egzaminacyjna powinna umożliwić mu zapoznanie się w czasie kilku minut z własnościami żeglugowymi jachtu.
   4. Przed egzaminem komisja egzaminacyjna powinna zapoznać zdających z niniejszymi wytycznymi, a po jego zakończeniu - omówić wyniki, zwłaszcza w przypadku ocen niedostatecznych.
   5. Komisja egzaminacyjna ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w czasie egzaminu.
   6. Jeżeli komisja egzaminacyjna uzna, że wykonywany manewr zagraża bezpieczeństwu jachtu lub załogi, powinna odebrać zdającemu komendę, co oznacza dyskwalifikację zdającego.