Komendy

              Komendy na zwrot przez sztag i rufę macie dokładnie opisane w książce, lub w googlach. Poniżej przedstawiam komendy co do których są wątpliwości, bądz ich w ogóle nie ma w książce.
              Nw. komendy są obowiązujące zarówno podczas szkolenia, jak i na egzaminie.

KOMENDY NA STER I DLA STERNIKA

Ster prawo /lewo - rozkaz skręcenia płetwy sterowej w prawo/lewo o około 25-30 stopni od diametralnej jachtu

Ster prawo/lewo na burt - rozkaz maksymalnego wychylenia steru

Ster zero - rozkaz ustawienia płetwy sterowej w osi symetrii jachtu

Ster prawiej/lewiej - rozkaz nieznacznego wychylenia płetwy sterowej w prawo/lewo w stosunku do jej dotychczasowego położenia

Sternik ostrzyć - sternik ma zbliżać kurs jachtu do kąta martwego

Sternik odpadać - sternik ma oddalać się od kąta martwego

Sternik do lini wiatru - rozkaz utrzymywania dziobu pod wiatr

Sternik do łopotu - rozkaz skręcenia jachtu do otrzymaniu łopotu (przy danym ustawieniu żagla)

Sternik tak trzymać - rozkaz utrzymania kursu

Sternik kurs 140 stopni - rozkaz zmiany dotychczasowego kursu na kompasowy

Sternik 30 stopni w prawo - rozkaz zmiany kursu w prawo o 30 stopni w stosunku do kursu dotychczasowego

KOMENDY NA ŻAGLE

Przygotować żagle do stawienia - wykonanie wszelkich zabiegów aby żagle były gotowe do stawienia

Przygotować żagle do zrzucenia - wykonanie wszelkich zabiegów aby żagle były gotowe do zrzucenia

Grot (bezan, fok itd.) staw - rozkaz pełnego wybrania fału

Grot (bezan, fok itd.) precz - rozkaz odknagowania fału

Grota (bezana) szoty wybierz - rozkaz maksymalnego wybrania szotów (grota lub innych)

Lewy/prawy foka(kliwra) szot wybierz - rozkaz maksymalnego wybrania wskazanego szota danego żagla

Grota (bezana) szot wybieraj, prawy foka szot wybieraj - rozkazy wybierania odpowiednich szotów do otrzymania komendy dość

Grot/bezan/fok luz - całkowity luz szotów

Sztaksle luz - komenda oznaczająca całkowite wyluzowanie przednich żagli

Grota/bezana/foka szoty luzuj - rozkaz luzowania szotów aż do otrzymania komendy dość

Fok lewo/prawo na wiatr - rozkaz wypchnięcia za róg szotowy żagla pod kątem 40-45 stopni do symetralnej jachtu

Frot/bezan lewo/prawo na wiatr - rozkaz wypchnięcia bomu do want, jednocześnie podnosząc go do góry

Fok na motyla - ustawienie foka za pomocą szotów tak aby pracował po przeciwnej stronie niż grot

Uwaga na żaglach - komenda zwracająca uwagę załogi na żagle

KOMENDY NA KOTWICĘ

Przygotować kotwicę do rzucenia

Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem kotwicy

Kotwicę rzuć

Do wybierania kotwicy/ przygotować kotwicę do wybrania

Kotwicę wybieraj/kotwicę wybierać

Kotwicę rwij - komenda nakazująca wyrwanie kotwicy z dna i podciągnięcie jej pod dziób

Klar przy kotwicy/sklarować kotwicę - rozkaz wyciągnięcia kotwicy na pokład, oczyszczenia i złożenia

Kotwica na pokład - rozkaz wciągnięcia kotwicy na pokład, przymocowania i sklarowania łańcucha bądz cumy

Kotwica patrzy w prawo/lewo/prosto - meldunek określający położenie kotwicy

KOMENDY NA DRYFKOTWĘ

Przygotować dryfkotwę do rzucenia - rozkaz polega na zamocowaniu do niej liny głównej i powrotnej, sklarowaniu tych lin i obłożeniu liny głównej na pachołku, przymocowaniu do dryfkotwy obciążenia i bojki.

Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem dryfkotwy

dryfkotwę rzuć

Luzować na linie głównej i powrotnej - rozkaz luzowania obu lin aż do otrzymania komendy "dość luzować"

Wybierać (linę powrotną)/dryfkotwę - po ściągnięciu następuje meldunek "dryfkotwa pod dziobem/rufą

Dryfkotwa na pokład

Klar na dryfkotwie - komenda nakazująca sklarowanie lin, odczepienie bojki i obciążnika i innych czynności

KOMENDY, POLECENIA I MELDUNKI NA CUMY, SZPRINGI I OBIJACZE

Przygotować cumy/szpringi do oddania - nakaz sklarowania cum/szpringów

Cumę/szpring dziobową/rufową na biegowo - rozkaz zmiany zacumowania na sposób umożliwiający luizowanie i odcumowywanie się z pokładu

Szpring rufowy wybieraj

Cumę dziobową wybieraj

Luz cumy/szpringu dziobowej/rufowej wybierz - nakaz wybrania nadmiernego luzu wskazanej liny i ponownegozaknagowania

Przygotuj cumę dziobową/rufową do podania - należy sklarować cumę

Cumę dziobową/rufową podaj - nakaz rzucenia cumy na keję

Cumę dziobową/rufową na ląd/na keję - należy wyskoczyć na ląd i czekać na podanie cumy

Uwaga na cumach - komenda zwracająca uwagę załogi na cumy

Uwaga na nogi - ostrzeżenie związane z rzuceniem dryfkotwy

Cumę dziobową/obłóż - wykonuje sięcumując na pachołku

Cumę na boję - należy przełożyć przez ucho boi wolny koniec cumy

Klar na cumach - nakaz sklarowania cum

Przygotuj obijacze - rozkaz wydobycia spod deku odbijaczy i umieszczenia ich na pokładzie

Odbijacze na prawą/lewą burtę - komenda wykonywana przy dochodzeniu do pomostu, nakazuje przełożenie odbijaczy na tę burtę, którą będziemy podchodzić

Chroń burtę - rozkaz zabezpieczenia burty przed uszkodzeniami w wyniku uderzeniea np. o pomost

KOMENDY, POLECENIA I MELDUNKI NA HOL

Przygotować hol do podania - komenda nakazująca sklarowanie cumy, przeniesienie jej na achterdek lub fordek i przymocowanie jednego końca cumy do jachtu

Przygotować się do przyjęcia/wzięcia holu - nakaz znalezienia się na odpowiadnich stanowiskach

Hol podaj - przekazaniu holu drugiej jednostce

Hol przyjmij - polega na odebraniu go, przeniesieniu na dziub lub rufę i przymocowaniu

Hol luzuj - rozkaz powolnego luzowania holu aż do komendy "dość"

Hol wybierać - rozkaz powolnego wybierania holu aż do komendy "dość"

Przygotuj hol do oddania - należy rozlużnić hol na w miejscu przywiązania

Uwaga na holu - komenda zwracająca uwagę załogi na hol

Uwaga na nogi - ostrzeżenie załogi przed zaplątaniem się w hol

Hol oddaj

Hol na pokład - odebranie od innej jednostki holu i wciągnięcie go na własny pokład

Hol klaruj - nakaz sklarowania holu

KOMENDY I POLECENIA NA SILNIK

Uruchomić silnik - komenda nakazująca uruchomienie silnika

Mała naprzód(wstecz)/pół naprzód(wstecz)/cała naprzód(wstecz) - rozkaz nadania silnikowi odpowiedniej liczby obrotów

Silnik stop - nakaz pozostawienia silnika w ruchu na biegu jałowym

Odstawić silnik - komenda nakazująca wyłączenie silnika

Przygotować się do manewrów silnikiem

INNE KOMENDY

przygotować się do zwrotu przez sztag/rufę

Wachty na pokład

Załoga na pokład

Eszystkie ręce na pokład

Na stanowisko manewrowe

KOMENDY SZALUPOWE

Obsada do łodzi - nakaz zajęcia przez załoge uprzednio ustalonych miejsc

Odbij - nakaz wykonania wszystkich czynności związanych z odbijaniem (odcumowanie łodzi i wypchnięcie przez bosakowych i wyprowadzenie łodzi na wodę)

Wiosła chwyć - komenda nakazująca przygotowanie do wiosłowania (wiosła uniesione na nadburcie)

Wiosła - komeda wyjściowa do rozpoczęcia wiosłowania i do wszelkich zmian w trakcie wiosłowania

Obie naprzód - rozpoczęcie wiosłowania do przodu przez wioślarzy z obu burt

Obie wstecz - rozpoczęcie wiosłowania do tyłu przez wioślarzy z obu burt

Prawa/lewa naprzód, lewa/prawa wstecz - wioślarze odpowiedniej burty wiosłują w nakazanym kierunku

Hamuj/Wiosła w wodę - rozkaz zanurzenia w wodzie piór ustawionych pionowo i prostopadle do symetralnej łodzi

Wiosła spław/Wiosła puść - rozkaz wyjęcia wioseł z dulek, przełożenia poza burtę, ustawienia równoległego do burt, piórem w kierunku rufy

Wiosła skróć/Wiosła skrzyżuj - ustawienie rękojeści pod nadburciem przeciwnej burty, a piór wioseł płasko

Wiosła na wiatr - nakaz ustawienia wioseł jak po komendzie "wiosła skróć", lecz pióra ustawione pod kątem prostym do wody

Wiosła wzwyż - komenda nakazująca wyjęcie wioseł z dulek i ustawienie ich pionowo na pokadzie, piórami do góry

Bosak - przy dobijaniu do brzegu, pomostu układa się wiosła w osi symetrii łodzi, a bosakowy podnosi bosak okuciem do góry, a inny przygotowuje cumę

Obsada z łodzi - komenda dla bosakowych by podać cumę dziobową, a wioślarze zabezpieczają burtę. Po klarze następuje opuszczenie łodzi przez obsadę